Lichtenbergseweg 41 café Rensen

 

 

 

 

Helaas op de foto zit copyright

 

Foto:Roel Kleinpenning

 

 


Links: Harrie van Gestel, Louis Welting ? ? rechts Jan Rensen.

 


Drikus Korterink, Louis Weltings, Harry van Gestel, Herman Holthausen en Jan Rensen.

 

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com