Peter Ambting

Pastoor van parochie Maria Laetitia 2010-2017

Per 8 december 2021 is de 48 jarige Peter Ambting, door aartsbisschop Kardinaal Eijk, als full time pastoor in de parochie Licht van Christus in Vleuten - De Meern benoemd.

Drs. Peter Ambting werd op 24 maart 1973 geboren in het Sint Jozefziekenhuis in Doetinchem en groeide op in Beek.
Na de landbouwschool en de havo werkte hij in een tankstation aan de grens en werd eigenaar van een koeriersbedrijf.

Op wat latere leeftijd, hij liep al tegen de dertig, wilde hij intreden bij de norbertijnen óf een priesteropleiding gaan volgen. Hij koos voor het laatste en studeerde in 2007 af aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Hierna was hij verbonden aan het pastorale team van parochie "De Wijngaard" in Arnhem, Velp en Rozendaal. Daar werd hij ernstig ziek, maar herstelde.

Per 1 juni 2010 benoemde de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Eijk, hem tot pastoor van de parochie HH. Maria en Laurentius (waartoe de voormalige St. Martinus-parochie in Wijnbergen behoort). Per 1 januari 2014 werd hij tevens pastoor van de Verrijzenisparochie. Naast pastoor was Ambting ook manager: in beide parochies moesten meerdere kerken gesloten worden. Dat was een moeilijke taak, maar samen zijn pastorale team en andere medewerkers kon hij twaalf van de negentien kerken sluiten. In 2017 fuseerden beide parochies tot de Maria Laetitia Parochie.

Zijn taken als manager maakten zijn priesterschap in de Achterhoek zwaar. Bovendien heeft hij al zijn werkzame jaren de behoefte gevoeld in een leefgemeenschap te wonen. Na een gedegen overdenking en oriëntering besloot hij daarom alsnog in te treden bij de norbertijnen, niet in Nederland, maar in de Vernigde Staten.

Op zondag 2 juli 2017 nam pastoor Ambting tijdens een plechtige eucharistieviering in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem afscheid van de Maria Laetitia Parochie. Zes weken later, op 16 augustus, stapte hij op het vliegtuig naar Chicago om vandaar door te reizen naar de Saint Norbert Abbey van de paters norbertijnen in De Pere, Wisconsin.

Bron: Montferland Nieuws van 4 juli 2017

=====

Twee nieuwe priesters voor Aartsbisdom Utrecht

Nieuws 16 mei 2008

Zaterdag zal aartsbisschop Eijk door handoplegging en gebed twee diakens tot priester wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats op 17 mei 2008 om 10.00 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36, te Utrecht.

Peter Ambting en Casper Pikkemaat studeerden beiden aan het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Casper Pikkemaat is benoemd in het parochieverband Veluwe-Rijn, Peter Ambting in het parochieverband ’de Wijngaard’ te Arnhem. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof te Utrecht.
Noot voor priesters die willen concelebreren: u kunt zich melden bij de pastorie aan de Nieuwegracht. U wordt verzocht zelf een albe en witte stola mee te nemen.

Bron: Aartsbisdom.nl 

=====

Pastoor Ambting verhuist naar Amerika

Foto: Roel Kleinpenning

REGIO - Saint Norbert Abbey in De Pere, Wisconsin in de Verenigde Staten wordt de nieuwe woon- en werkplek van pastoor Peter Ambting.

Hij maakte in het  weekend van 1-2 april, aan het eind van de vieringen in Parochie Maria Laetitia,  bekend dat hij zijn werk in Doetinchem en omstreken zal beëindigen om in te treden in het Amerikaanse klooster.  Met deze keuze treedt hij toe tot een religieuze orde en kiest hij voor het gemeenschapsleven. 
Al voor Ambting naar de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht ging, overwoog hij in te treden bij de Norbertijnen in Nederland, maar heeft toen toch gekozen voor de priesteropleiding van het bisdom Utrecht. De roep naar gemeenschapsleven bleef echter aanwezig en verder onderzoek binnen de Norbertijnenorde bracht hem drie jaar geleden bij de Amerikaanse Norbertijnenabdij driehonderd kilometer ten Noorden van Chicago. Na herhaalde bezoeken aan deze abdij en een begeleid traject van overweging heeft Ambting besloten om in de zomer van 2017 te beginnen aan het noviciaat. 
De belangrijkste drijfveer voor Ambting is dat hij wil leven in gemeenschap met anderen. De keuze voor de Norbertijnen maakt hij omdat binnen deze orde abdijleven wordt gecombineerd met missionair werk buiten de abdij. Ambting sluit het niet uit dat hij in de toekomst weer in een parochie zal werken, maar dan vanuit de abdijgemeenschap. Belangrijke missies van de abdij zijn het parochiepastoraat in de omgeving van de abdij en de betrokkenheid bij de door hen gerunde universiteit. 
Op zondag 2 juli zal pastoor Ambting in de eucharistieviering van 10.30 uur in de Paskerk in Doetinchem afscheid nemen van de parochie. Aansluitend aan de viering is er een receptie waarbij iedereen in de gelegenheid is om afscheid van hem te nemen. Het aartsbisdom Utrecht beraadt zich de komende tijd op de door dit vertrek ontstane vacature. 
Het bestuur en het pastorale team van Parochie Maria Laetitia danken Peter Ambting voor zijn inzet en samenwerking. Ook kardinaal Eijk en de bisdomstaf laten weten pastoor Peter Ambting dankbaar te zijn voor zijn jarenlange inzet in het aartsbisdom Utrecht en voor het vele door hem verzette werk in de parochies waarin hij heeft gefunctioneerd, eerst als parochievicaris en daarna pastoor. Allen wensen hem van harte Gods rijkste zegen in de nieuwe fase van zijn leven.

Bron: Oude IJsselstreek Vizier   2 april 2017.

=====

Afscheid Peter Ambting als pastoor van parochie Maria Laetitia

Nieuws 6 juli 2017

Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem nam Peter Ambting zondag 2 juli afscheid als pastoor van de grote regioparochie Maria Laetitia. Na de H. Mis namen parochianen en gasten persoonlijk afscheid van hem in de aula van het Ludgercollege. Ambting zet zijn priesterlijk leven voort in de abdij van de Norbertijnen in De Pere, Wisconsin, USA.

Pastoor Ambting was hoofdcelebrant in de overvolle ‘Paskerk’; met hem op het priesterkoor waren behalve de vele acolieten en misdienaars het voltallige pastorale team en father Jim als representant van Saint Norbert Abbey. Een koor van 200 personen uit de hele parochie zong, deels vanuit de zijbanken, onder leiding van Ben Simmes. “De plechtige viering, de koorzang, de gelovigen tot in alle hoeken, alles samen droeg bij aan een sfeervolle, devote en bij tijd en wijle gevoelvolle plechtigheid, die tot het eind – na zeven kwartier – ieders aandacht vasthield,” aldus Gerard Bomers van de Doetinchemse geloofsgemeenschap.

In zijn preek refereerde Ambting aan de tekst uit Matteüs 14 die hij bij zijn priesterwijding opnam in een gedachtenisprentje. Petrus stapt uit zijn vissersboot en loopt over het water naar Jezus toe. Als hij beseft wat hij doet, dreigt hij te verdrinken, maar Jezus reikt hem de reddende hand. Ambting herkende zich toen in de schriftpassage, zo zei hij, en ook nu weer, nu hij een nieuwe stap zet, vertrouwend op de uitgestoken hand van Jezus. Ambting: “In het verhaal weerklinkt dat we als gelovigen niet bang moeten zijn om buiten vertrouwde kaders te stappen.” Drie jaar lang heeft Ambting zich, zich oriënterend en afwegingen makend, voorbereid op een switch in zijn priesterlijk leven, die hem voert naar een leven in een kloostergemeenschap van waaruit hij zijn pastorale taak in de samenleving wil vervullen.
Aan het eind van de viering sprak Berry Daalhuizen pastoor Ambting namens het pastoraal team hartelijk toe en overhandigde hem een stola met het embleem van de Maria Laetitia parochie.

Gerard Bomers: “Van achter de kerk trokken muzikanten van korpsen uit de omliggende plaatsen voor pastoor Peter met zijn familie en 500 parochianen uit naar het Ludgercollege, waar een zee van vendels hem hulde bracht, wat hem zichtbaar ontroerde. Daarna stroomde de aula vol, waar koffie, thee, een broodje, drankjes en hapjes wachtten. Thijs Kemperman, penningmeester, sprak hem toe, overhandigde hem een door meer dan vijftig mensen ingesproken naar Amerika mee te nemen digitale groet, en maakte bekend dat al ongeveer € 7.500 gestort was voor pastoor Ambtings afscheidscadeau, de aanschaf van infuuspompen voor het kinderziekenhuis in Bethlehem. Pastoor Ambting sprak een uitgebreid dankwoord. Daarna kon iedereen persoonlijk afscheid nemen van hun pastoor.”

Zeven jaar was Peter Ambting pastoor in de regio, eerst in de gefuseerde parochie in en rondom Doetinchem, vervolgens daarnaast in de fusieparochie in Ulft en omgeving, ten slotte sinds 1 januari van de door fusie ontstane parochie Maria Laetitia, die negentien locaties omvat. Bomers: “Veel kerken heeft hij moeten sluiten, wat tot verdriet maar ook tot, soms halsstarrig, verzet heeft geleid. Respect en waardering voor de man die de impopulaire besluiten nam, hebben daar niet onder geleden. Dat bewees zondag 2 juli, toen uit alles bleek dat de parochianen pastoor Ambting in hun hart hebben gesloten.”

Bron: Aartsbisdom.nl 

Foto's: Ton Harbers

=====

Bron: Vreugdebode 3 juni-juli 2019

=====

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com