Zonnevelden in silvolde

 

Zonnevelden in Silvolde

JA TEGEN ZONNEPANELEN, MAAR NIET IN ONZE NATUUR!

DAAROM HEBBEN WE JOUW HANDTEKENING NODIG!

WAAR GAAT DIT OVER?

www.petitiesilvolde.nl

 

 

Park Havebos

SILVOLDE – Er ligt een nieuw plan voor een groot zonneveld in Oude IJsselstreek. Dat zonnepark moet komen ten noorden van Silvolde tussen de spoorlijn, de Munstermanstraat en de N818 (Varsseveld-Terborg).

LC Energy
Bronland 12
6708 WH Wageningen
T   085-0499604
M  info@lcenergy.nl

==============

Tegen opgelegde zonneparken.

Dit comité bestaat inmiddels uit: Chantal Heuvels, Leon van Lent, Laurens Messing, Lars Timmermans, Rob Schuurman en Peter van der Kemp. Samen zijn wij voor dialoog, tegen opgelegde zonneparken begonnen.

 

Bron:  Ruimtelijke plannen.

 

Bron: www.planviewer.nl/kaart?imro=NL.IMRO.1509.OV000059-ON01

BUITENGEBIED OUDE IJSSELSTREEK 2017

Dossierstatus:geheel in werking

Planstatus:vastgesteld

Overheid:OudeIJsselstreek

Datum:28-06-2018

Identificatie:NL.IMRO.1509.BP000100-VA02

Type plan:bestemmingsplan

 

OFFICIËLE BEKENDMAKING STAATSCOURANT

05-02-2020

TEKSTEN

vaststellingsbesluit

regels

toelichting

ENKELBESTEMMING

Agrarisch met waarden (art. 4)

DUBBELBESTEMMING

Waarde - Archeologische verwachting 1 (art. 35)

GEBIEDSAANDUIDING

overige zone - Zandwegen (art. 42.12)

GEBIEDSAANDUIDING

overige zone - Houtwal (art. 42.12)

GEBIEDSAANDUIDING

overige zone - Reliëf (art. 42.12)

 

Gerard Beekema, onze dorpsarcheoloog weet ons het volgende te vertellen. Hij waarschuwt voor een grote misstap.

Gerard vertelt: Ik woon in een prachtige boerderij van voorheen Jan ten Have, tussen de reeën  en vele vogelsoorten en patrijzen. Mogelijk is er een dassenburcht op het terrein aanwezig. Er is al meer dan 1.000 jaar bewoning op deze plek. Wij in Silvolde hebben een kampgrond, dat komt nergens voor in de regio. Onder deze kamp ligt een jagersverblijf verborgen van 20.000 jaar voor Christus. De palen van de zonnepanelen gaan 1,5 meter de grond in, boven op de kamp, en worden ondergronds verbonden met kabels. De kamp wordt hierdoor onherstelbaar vernield. Gerard vertelt verder dat hij zich zorgen maakt over de flora en de fauna, dit alles gaat verdwijnen. Ik wil de kamp vastleggen en beschermen voor komende generaties en 17 hectare natuur gebied redden. Op 11 juli werd het gebied afgezet met grote hekken er is geen opening in het hek en de dieren kunnen er niet meer uit.


Gerard geeft een reactie op het onderstaande artikel van 21-07-2020 in Oude IJsselstreek Vizier.

"
Woon nu al drie jaar op de Have de Boerderij voorheen Jan ten Have. Woon er bovenop deze oude Historie deze Boerderij waarbij de geschiedenis ver terug gaat er duizend jaar geleden al een huis heeft gestaan. Mede de indirecte omgeving en de Kamp
Gronden die daar liggen her en der kronkelend door een langgerekte baan leidend tot aan richting ten oosten naar Rabelink straat Toch waar woon deze langgerekte baan waar Silvolde door ontstaan is . Daar waar woon verteld ons de Bodem de geschiedenis en de omgeving wat ons verteld er straks niet meer zal zijn 2021 zijn er zonnepanelen geplent maar liefst 45.000 panelen per paneel vier palen 1.50 meter de grond in. Precies daar deze zes tot 7 hectare zeer hoge archeologische waarden. Eerst zou de panelen komen ten zuidwesten richting vegelin van claerbergen Bij dat huize wisch maar door gemeente afgesproken daar geen zonnepark te veel historische waarden. En natuur landschap gezien . Maar daar waar woon vele malen erger is ons verteld deze kampgronden en de omgeving ons Silvolde verteld .
Voor tiental jaren een historische kaart gekregen speciaal van gemeente Doetinchem van dit gebied als dank vele opgravingen en vastleggen binnen stad te Doetinchem Helaas met overhuizen diverse keren perongeluk verloren is gegaan zo mogelijk allen het kunen laten zien wat verteld mede ons deze kampgrond Have bos te Silvolde. Precies op deze plek 7 hectare hoge zeer hoge archeologische waarden licht verborgen op 80 cm begint sporen van huizen duizenden jaren geleden daar stonden waarbij Huis waar woon onderdeel van uitmaakt tot aan langereckte baan richting maurits gosselink tot aan Rabelinkstraat.
Precies op Deze kampgrond gaat nog veel verder terug in de tijd ons Silvolde is gegeven. Er ligt verborgen ook een steentijd jagers verblijf plaats van maar liefst 20. 000 jr V Chr. Mede doorkruizend waar die panelen komen en per paneel vergeet niet 1.50 meter de grond in gaan . Wat er dan zou gebeuren ons verteld de Bodem er zal wel een archeologische begleiding komen
Maar dat overweegt niets als het doorkruist gaat worden je mist dan het gehele veld . Vondsten die ik daar deed overheen gelopen te hebben oppervlakkig spreken boekdelen . Vrijwel nergens voorkomen te Regio Gelderland en mogelijk heel Nederland. Het is indirect noodzakelijk dat daar te beschermen en het op te nemen
In wereld goed erfenis. Ons Silvolde is gegeven. Veel hebben wij niet te Silvolde. Lichtenberg ook al een begrip appart daar waar begon toen 12 jr oud was en zie wat daar bereikt heb te ons Silvolde dat stukje verleden verteld en de omgeving. Er is al een bord ontstaan door ons te Old Silvold verwijst mijn vele inspanningen ons verteld dat deel Lichtenberg daar dat onschatbare waarde ons alle te Silvolde is gegeven. Het geheel daar gelegen ook nergens voorkomt aan het rijke historische materiaal er ligt aan gebruiks voorwerpen ons Silvolde verteld daar die plaats. Mogen best trots zijn wat wij hebben. Te Silvolde. Gaan alle maar is kijken. Aan de lange dijk daar dat bord verwijst daar gelegen. Pas dan begrijpt men mischien waar over praat. Ook daarbij omgeving zonnepark geplent. Terug komende naar de Have bos te Silvolde daar waar woon . Dient dan ook indirecte bescherming deze kampgrond ons Silvolde verteld en de omgeving verteld de natuur alles .
Sints kort geleden door prorail grote hoge hekken geplaatst bij navraag aan die mensen van prorail wat is hiervan de bedoeling en zegt wij hebben geen kleine kinderen en verder alles rustig ? Waarom dan toch deze hoge hekken geplaatst
Ze snapten het zelf ook niet waarom maar opdracht prorail.
Nu is er een situatie ontstaan waarbij de dieren alles geen doorgang meer hebben met als gevolg al heb meegemaakt ene Ree plat als wat door trein ene heb nog gered ook jongsleden voor de dood . De Hazen alles weet geen uitweg meer alles door evenwicht verstoord. Ons natuur omgeving verteld.
Heb nog nooit gehad sints er woon de Haven al in voortuin zo bang overal lopen ze te springen bij ons waar heen ? De evenwicht verstoord geen uitweg meer. Zou dit een voorbode kunnen zijn voor wat komend gaat ? Ook als doorgaat die panelen vergist men zich ons omgeving ook verteld woon er bovenop pas dan begrijpt men het. Ook de natuur zal mede verdwijnen ons Silvolde is gegeven nog dat stukje de Reeën de vele soorten vogels nu nog voorkomend vrijwel bijna nergens meer dat alles zal verdwijnen met komst ook die panelen mogt het doorgaan deze zonnepark zal dat onherroepelijk als een zwarte bladzijde geboekt gaat worden 2021 voor ons alle mensen te Regio Gelderland en Nederland en te Silvolde .
Mag dan wel veel hebben betekent diverse gemeenten's
Maar daar gaat het niet om de mensen moeten begrijpen beter met wat ons verteld de Bodem de omgeving wat ons vertelt de Bodem er mee omgaan. Met als doel het te behouden zo nodig te beschermen voor ons toekomstige nageslacht en generaties zodat zij kunnen zeggen wat zich verteld de Bodem en geen witte vlek op kaart. Dat kan ik maar niet uitdrukkelijk aangeven . Maar alle aan meewerken pas dan op goede weg maar kan dat niet alleen. Laten wij zuinig zijn wat wij hebben en zeker te Silvolde ons verteld veel hebben wij niet en zeker niet dat kamp grond de Have bos en omgeving ons verteld maar bij doorgaan geboekt zal worden als een zwarte bladzijde. En dat van Silvolde". 

 

==========

 

Bron: Oude IJsselstreek Vizier 21-07-2020 door Marcel van Berkum.

Bezwaren tegen zonnepark in Silvolde

Silvolde - Oude IJsselstreek heeft de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Het betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Daarvoor komen er vier zonnevelden in de gemeente, waarvan twee in Silvolde. Eén aan De Lichtenberg en één in het gebied Have. Dit laatste stuit op grote bezwaren van Old Sillevold.

Het gebied Have met de gelijknamige boerderij en een bos- en landbouwperceel, grenst aan de Munstermanstraat in Silvolde. Het is van grote historische waarde, volgens voorzitter André Tangelder van de heemkundige vereniging. Hij is uitermate verontwaardigd over de geplande plaatsing van zonnepanelen. De grond wordt al eeuwenlang bebouwd en de oorspronkelijke kamp, ontstaan door de verbouw van gewassen, is duidelijk zichtbaar. “Het is karakteristiek voor het Achterhoekse landschap en mag niet worden overwoekerd door zonnepanelen”, vindt Tangelder. “De ondergrond is ongeroerd en van hoge archeologische betekenis. In de grond zijn sporen van vroegere landbouw gevonden." André Tangelder en amateur-archeoloog Gerard Beekema, die in het gebied woont, hebben hun grieven kenbaar gemaakt bij de gemeente en de politieke partijen, maar ontvingen volgens zeggen, weinig inhoudelijke respons.
 

Tegemoetkoming

Het bedrijf LC Energy gaat het zonneveld 'Havebos' van 17 hectare voor 25 jaar inrichten. Het terrein is eigendom van Stichting de Armenkorf. De eeuwenoude stichting is ooit opgericht door de Heren van Wisch en bezit in de regio veel grond. Bij het beheer wordt bescherming van natuur en landschap nagestreefd. Jonkheer Philippe Vegelin van Claerbergen van kasteel Wisch is bestuurder. Na het zogenaamde uitnodigingskader legde deze stichting samen met LC Energy aan de gemeente een plan voor. Volgens wethouder Janine Kock zijn er elf plannen ingediend, die vervolgens langs een matrix zijn gelegd en door een team van specialisten, onder wie een regio-archeoloog, zijn beoordeeld. Alle voorstellen zijn op diverse criteria bekeken, ook ter plekke, en uiteindelijk zijn vier plannen, waaronder 'Havebos', via een puntensysteem geschikt bevonden. Bij de aanleg van het zonnepark, zoals het graven van de noodzakelijke sleuven, wordt meegekeken door een archeoloog. Door beplanting zou het gebied een grotere biodiversiteit moeten krijgen. Belangenvereniging Silvolds Belang staat wel positief tegenover de aanleg, mede omdat LC-Energy een bedrag ter beschikking stelt aan de gemeente als tegemoetkoming in het gebruik van de grond. De gemeentelijke belangenverenigingen mogen ideeën aandragen over de besteding op het gebied van 'vergroening', volgens voorwaarden, opgesteld door het College van B en W.

Alternatief

André Tangelder is beslist niet tegen duurzame energie, maar hij denkt dat er in Silvolde geschiktere terreinen voor zonnepanelen zijn. Volgens hem moet er langs de Slingerparallel wel grond te vinden zijn, die een alternatief kan zijn. Wethouder Janine Kock wijst er op dat door TenneT is aangegeven dat er rond de hoge hoogspanningsmasten geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Een ingediend plan langs de Slingerparallel in de buurt van Etten heeft het niet gehaald.

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op, die wijzen op misbruik van goede landbouwgrond door zonnevelden. Daken en braakliggende terreinen zouden eerder in aanmerking moeten komen. Provincies Friesland, Overijssel en Noord-Brabant hebben zelfs een tijdelijk verbod ingesteld op zonneparken op landbouwgrond. Janine Kock zegt desgevraagd dat ook Oude IJsselstreek niet de voorkeur geeft aan landbouwgrond, maar dat er te weinig andere ondergrond is. Er is nu voor 30 hectare 'zon op land' toegekend. Volgend jaar volgt een tweede fase van gelijke omvang.
 

Steun

Old Sillevold weet zich onder meer gesteund door voorzitter André Kaminski van de 'Stichting Achterhoek weer Mooi'. Hij onderschrijft de bezwaren en wijst op een studie van buurgemeente Berkelland waarin duidelijk wordt gesteld: 'Zonneparken zijn niet toegestaan op essen (kampen, red.) vanwege de hoge cultuurhistorische waarde.'
 

De gemeenteraad heeft vorige maand besloten vergunning te verlenen voor zonneveld Havebos. De stukken liggen ter inzage en er kan bezwaar worden aangetekend. In 2021 beginnen de voorbereidingen.

 

======

 

Bron: Gelderse Post Oude IJsselstreek 19 september 2019

Door Miriam Szalata

SILVOLDE - Er ligt een nieuw plan voor groot zonneveld in Oude IJsselstreek. Dat zonnepark moet komen ten noorden van Silvolde tussen de spoorlijn, de Munstermanstraat en de N818 (Varsseveld-Terborg).

Initiatiefnemer is LC Energy, een bedrijf dat verscheidene zonneparken in Nederland ontwikkelt. Volgens het plan gaat het om een terrein van 17 hectare groot. "Daarvan nemen de zonnepanelen 9 hectare in en is de overige grond voor de aanleg van groen en ruimte tussen de opstellingen'', zegt projectontwikkelaar Bram van der Beek van LC Energy. Op het terrein zouden 45.000 panelen kunnen staan. "Omgerekend produceert het park energie voor 4.500 huishoudens, bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per huishouden.''

LC Energy stuitte op Silvolde in de zoektocht naar geschikte locaties voor een zonnepark. De gronden zijn eigendom van de stichting Armenkorf en worden verpacht aan boeren. "De landeigenaar is met hen in gesprek gegaan over hun toekomstplannen. Er kwam uit dat door ruilen van land de een zijn bedrijf kon uitbreiden en de ander juist aan bedrijfsbeëindiging kon gaan denken. Dat heeft er ook voor gezorgd dat dat het zonnepark op landschappelijk de meest geschikte locatie kwam te liggen'', aldus Van der Beek.

Omwonenden
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest met omwonenden. "De eerste was vlak voor de zomervakantie met alleen de direct aanwonenden, ongeveer twintig mensen. We hebben hen gevraagd hoe ze tegen de locatie aankijken. Suggesties voor aanpassingen hebben we meegenomen waarna we na de vakantie een tweede bijeenkomst hadden voor bewoners van een groter gebied.''

De landschappelijke inpassing is een belangrijk onderwerp. Het perceel waar het zonnepark gedacht is, ligt beschut tussen bos en spoor. Alleen aan de westzijde van het plangebied ligt de Munstermanstraat. Natuurlijke afscheidingen als heggen en andere beplanting zorgen ervoor dat het laatste beetje zicht op de zonnepanelen wordt weggehaald. Van der Beek: "Aanvankelijk hadden we een laan gedacht langs de Munstermanstraat, maar omwonenden willen liever een lagere haag omdat de straat een wat krappe weg is waar zowel scholieren fietsen als zwaar materieel rijdt. Minder hoog groen zorgt voor een andere beleving, maar het is nog steeds hoog genoeg om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken.''

Verder is in samenspraak met lokale partijen een plan gemaakt voor verbetering van het landschap. Zo worden oude landschapselementen teruggebracht en kan er een kruidenrijk landschap komen met lokale zeldzame soorten. "Planten en dieren krijgen in het zonnepark alle ruimte waardoor de locatie ook letterlijk tot bloei kan komen'', aldus Van der Beek.
Alle nieuwe suggesties die door omwonenden op de tweede bijeenkomst zijn ingebracht, gaat LC Energy in het plan verwerken. Voor 1 oktober wil het bedrijf het initiatief bij de gemeente hebben. "In juni heeft de gemeenteraad besloten dit jaar te willen meewerken aan in eerste instantie 30 hectaren zonneparken. Vanaf oktober worden de ingediende initiatieven beoordeeld.''
Van der Beek hoopt dat dit zonnepark een goede kans maakt. " De locatie is goed, we hebben tot nu toe alle suggesties van de omwonenden kunnen meenemen, de natuur wordt er beter van en de pachters kunnen ook verder met hun toekomstplannen."

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com